Segítség a sikeres vizsgához
Angol, német nyelven írott szöveg értése

Tanácsok a felkészüléshez
A felkészülésben sokat segít, ha gyakran olvasol idegen nyelven. Ezt megteheted egyrészt olyan tankönyvből, amely szisztematikusan fejleszti az olvasáskészséget. Emellett fontos, hogy rendszeresen találkozz eredeti (nem konkrétan nyelvtanuláshoz szánt) idegen nyelvű szövegekkel, melyek szakmai lapokból, vagy szakmai témájú internetes oldalakról származnak.

Elsősorban ne az legyen a célod, hogy mindent megérts, mert ez elveheti a kedved. Ne kezdd el kiszótározni az egész szöveget! Próbáld meg megérteni az olvasott szöveg lényegét úgy, hogy nem vagy csak ritkán nyúlsz szótárhoz!

A nyelvtanulás során oldj meg olyan feladatokat, amelyhez nem szükséges a szöveg egészét megértened, csak amennyi a feladat megoldásához kell! Ez sikerélményhez fog juttatni. Természetesen a feladat megoldása után érdemes alaposabban is megvizsgálni a szöveget, tisztázni az ismeretlen szavak és nyelvtani szerkezetek jelentését, és elemezni, miért okozott egy-egy rész megértése nehézséget.

Bármilyen szöveget is olvasol, és nem érted valamelyik szót, próbáld meg kikövetkeztetni a szövegből, mit jelenthet! Sokszor elég, ha ez megközelítőleg sikerül. Szótár segítségével ellenőrizd, jól tippeltél-e!

A nyelvvizsga előtt oldj meg néhány vizsgafeladatsort úgy, hogy az tükrözze a valódi vizsgahelyzetet (az adott időkeretet betartva, minden segédeszköz nélkül, stb.)!

 

Tanácsok a vizsgafeladatok megoldásához
Olvasd el figyelmesen a feladat utasításait! Ebből nemcsak azt tudod meg, mi a feladat, hanem sokszor információt kaphatsz a szöveg témájáról, forrásáról is.

Először mindig olvasd el a teljes szöveget! Ezt megteheted többször is, mivel az időkeret ezt lehetővé teszi. Célszerű csak akkor hozzáfogni a feladat megoldásához, ha a szöveg lényegét már megértetted.

Először próbáld önállóan megoldani a példát! Ez segít ráhangolódni a feladatra. A példa egyben megmutatja azt is, hova és hogyan kell majd írnod a megoldást.

Ebben a vizsgarészben nem szabad szótárt használni. Ne aggódj, ha nem értesz meg mindent a szövegben! A feladat megoldásához általában nem kell mindent szót megérteni.

Ha egy-egy szót vagy szövegrészt nem értesz meg, de azt fontosnak érzed, akkor próbáld a jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni.

Ha nem tudod a választ, tippelj! Soha ne hagyj egyetlen kérdést sem megválaszolatlanul!

A feladat megoldásakor a feladatlapon célszerű dolgozni. Ide bármit írhatsz (bármilyen íróeszközzel), jegyzetelhetsz és itt bele is javíthatsz abba, amit leírtál. Csak akkor vezesd át válaszaid a megoldólapra, ha már végeztél az adott feladat megoldásával. Ezt nagyon figyelmesen és a megadott módon tedd, mert itt már nem fogadhatók el javítások!

A nyelvvizsga előtt oldj meg néhány vizsgafeladatsort úgy, hogy az tükrözze a valódi vizsgahelyzetet (adott idő alatt, minden segédeszköz nélkül, stb.).

1. feladat: Hiányos szöveg kiegészítése megadott szókészletből
A hiányos szövegbe beillesztett szónak mind jelentésében, mind nyelvtanilag illenie kell az adott helyre. Egy főnév esetében pl. célszerű ellenőrizni, egyes vagy többes számú szó illik-e a mondatba, van-e megadott határozatlan névelő előtte, stb.

Fontos, hogy ne csak arra a szövegrészre figyelj, ami a hiányzó szó előtt áll, hanem arra is, ami utána következik! A kiválasztott szó teljesen a szövegkörnyezetbe illő legyen.

Ha egy szót már felhasználtál, akkor se húzd át, mert lehet, hogy tévedtél, és akkor egy helyett két hibád lesz. Minden kitöltendő helynél az összes megadott szóból válassz!

Ha minden helyre választottál már egy szót, még egyszer olvasd el a szöveget, és ellenőrizd, hogy értelmes, logikus és nyelvileg helyes szöveget kaptál-e így!

2. feladat: Szövegből kivett mondatok vagy tagmondatok helyének meghatározása
A beillesztett mondatnak vagy tagmondatnak jelentés tekintetében és nyelvtanilag is illenie kell az adott helyre. A megfelelő mondat kiválasztásánál a szöveg tartalmán kívül sokat segít, ha megfigyeled a szövegkohéziós eszközöket (kötőszavakat, névmásokat, névelőhasználatot, stb.), és ha ismered, hogyan szokott egy-egy szöveg felépülni.

Néhány példa: Ha egy mondat egy példát vagy egy indoklást tartalmaz, akkor előtte egy állításnak kellett állnia. Ha egy személyes névmás található egy mondatban, az előző mondatból/mondatokból világosnak kell lennie, kiről van szó.

Ha egy (tag)mondatot már felhasználtál, akkor se húzd át! Ha esetlegesen tévedtél, akkor egy helyett két hibád lesz. Minden kitöltendő helynél az összes megadott (tag)mondatból válassz!

Ha minden kitöltendő helyre választottál egy-egy (tag)mondatot, még egyszer olvasd el a szöveget, és ellenőrizd, értelmes, logikus és nyelvileg helyes szöveget kaptál-e így!

3. feladat: Feleletválasztás
A kérdéseket mindig abban a sorrendben adja meg a feladat, amilyen sorrendben a szövegben elhangzanak a válaszok. Kivétel lehet ez alól az utolsó egy esetleg két kérdés, amelyek megválaszolásához szükség lehet az egész szöveg lényegének megértésére (pl. rákérdezhet az adott kérdés a szöveg témájára, céljára, célközönségére, forrására, hangvételére, címére, stb.).

Ha elolvastad az adott kérdést, keresd meg a szövegnek azt a részét, amelyre az vonatkozik! Ez általában egy vagy két bekezdés.

Figyelmesen olvasd el a válaszlehetőségeket! Vigyázz, a rossz válaszok sokszor becsapósak lehetnek, mert hasonlóan hangzanak ahhoz, amit olvasni lehet, esetleg ugyanazokat a szavakat tartalmazzák! A helyes válasz viszont sokszor más megfogalmazásban, más szavakkal található a szövegben. Figyelj a részletekre! Sokszor egy-egy szón vagy kifejezésen múlik, hogy egy állítás igaz vagy hamis.

Mindig csak egy helyes válasz van. Soha ne jelölj meg egynél több választ, mert nem fogsz pontot kapni még akkor sem, ha közülük az egyik helyes!

Angol, német beszédértés

Tanácsok a felkészüléshez
Nagyon fontos, hogy nyelvtanulásod során rendszeresen hallgass hangfelvételeket. Célszerű olyan tankönyvet választani, amelyhez hanganyag is tartozik, és szisztematikusan fejleszti a beszédértést. Tanácsos a hanganyagot otthon is rendszeresen hallgatni.

Középfokon már ajánlott a tanuláson kívül is hallgatni eredeti szövegeket az adott nyelven (tévé, rádió, internet). Ne az legyen a célod, hogy mindent megérts, mert ez elveheti a kedved. Próbáld meg a lényeget (tehát azt, hogy nagyjából miről szól a szöveg) megérteni!

A nyelvtanulás folyamán célszerű olyan szövegek hallgatása, melyek írott változatban is a rendelkezésünkre állnak. Így megvizsgálhatod azt, hogy adott részek miért okoztak nehézséget, és a hiányosságaidat könnyebben felmérheted, és pótolhatod.

Jó, ha spontán beszélt nyelvvel is találkozol, hiszen annak is meg vannak a maga jellegzetességei, melyeket meg kell szokni. Ilyenek: gyorsaság, egyszerűbb nyelvtan, esetleges hibák, dadogás, befejezetlen vagy újrakezdett mondatok, akadozás, egymás szavába vágás stb.

A beszédértés készségének fejlesztésénél fontos, hogy a nyelvórákon kizárólag az adott idegen nyelven beszélgessenek.

Érdemes vizsgafeladatsort megoldani olyan időtartammal, szünetekkel, olyan szótárral, ahogyan az a vizsgán megengedett.


Tanácsok a vizsgafeladatok megoldásához
Olvasd el többször figyelmesen a feladat utasításait, hiszen sokszor már onnan lehet információt kapni a szövegről!

A kérdések és az állítások elolvasásával már nagyjából körvonalazható, hogy miről szól a szöveg. Segítséget nyújthat a kulcsszavak aláhúzása, így a szöveghallgatás közben jobban fogsz emlékezni rá, hogy mire figyelj.

Figyeld meg a példát, az pontosan megmutatja, mit és hogyan kell csinálnod!

A kérdéseket mindig abban a sorrendben adja meg a feladat, amilyen sorrendben a szövegben elhangzanak a válaszok.

Ne aggódj, ha nem értesz meg mindent a szövegben, csak a feladatra koncentrálj! A feladatmegoldáshoz általában nem kell mindent pontosan megérteni. Ha egy-egy szót vagy szövegrészt nem értesz, próbáld a jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni!

Ha úgy érzed, hogy végképp nem tudod a helyes választ, akkor tippelj! Törekedj arra, hogy ne hagyj egyetlen kérdést sem megválaszolatlanul!

A feladat megoldásakor a feladatlapon célszerű dolgozni. Ide bármit írhatsz, jegyzetelhetsz, javíthatsz bármilyen íróeszközzel.

Minden feladat után két perced van, hogy a megoldásaidat átvezesd a megoldólapra. Ezt figyelmesen és a megadott módon tedd, mert itt már nem fogadhatók el javítások!

1. feladat: Igaz/hamis állítások
Az állítások elolvasásakor próbáld meg kitalálni, mely információk lehetnek hamisak (pl. számok, időpontok, helyek, melléknevek, határozószók, stb.)!

Az állítás hamis, ha bármely része helytelen. Figyelj a részletekre, sokszor egy-egy kis részleten múlik, hogy egy állítás helytálló vagy sem. A hamis állítások sokszor megtévesztőek lehetnek, mert hasonlóan hangzanak ahhoz, amit hallani lehet. Az igaz mondatok viszont sokszor átfogalmazva tartalmazzák az elhangzottakat, ezért nem biztos, hogy ugyanazokat a szavakat fogod hallani!

2. feladat: Feleletválasztás
Előre olvasd el a lehetséges válaszokat, hogy tudd, mire kell figyelned, és próbáld megtippelni, melyik lehet a jó válasz! Vigyázz, a rossz válaszok sokszor megtévesztőek lehetnek, mert hasonlíthatnak a hallottakhoz, esetleg ugyanazokat a szavakatat is hallhatod. A helyes válasz sokszor más megfogalmazással szerepel a feladatban.

Csak egyetlen helyes válasz van mindig. Soha ne jelölj meg egynél több választ, mert hiába helyes az egyik közülük, nem fogsz érte pontot kapni!

3. feladat: Rövid választ igénylő kérdések
Itt elég egy-két szóval válaszolni, viszont törekedj arra, hogy a kért információt tartalmazza a válaszod.!

Törekedj rá, hogy tényleg azt írd le, ami a kérdésre válaszol! Ha olyat is leírsz, ami a szöveg alapján igaz, de nem illik oda, az pontveszteséggel járhat.

Itt nem a nyelvtan, vagy a helyesírás a lényeg. A lényeg, hogy látszódjon, megértetted a szöveget. Ebben a feladatban a nyelvtani vagy helyesírási hibáért csak akkor vonható le pont, ha a válasz nem érthető, vagy a hibás írás más szót eredményezett.

Angol, német beszédkészség

Tanácsok a felkészüléshez
A nyelvtanulás során nagyon fontos, hogy az adott idegen nyelven történő szóbeli kommunikációt is gyakoroljuk. Törekedni kell arra, hogy a nyelvhelyességet fejlesztő és a spontán, folyékony beszédet fejlesztő feladatok ugyanolyan hangsúlyt kapjanak a tanulás során.

A beszédkészség fejlesztésére legalkalmasabb a pár- és a csoportmunka, hiszen így tudunk valójában beszédet gyakorolni az adott nyelven. A szakmai szituációkra szerepjátékokkal érdemes készülni. Célszerű előbb kiszámítható, majd kiszámíthatatlan elemeket tartalmazó szituációkat eljátszani

Az általános és a szakmai témakörökben jó módszer az önálló témakifejtés, ha egy adott témáról megpróbálsz előre meghatározott ideig (pl. 3 percig) önállóan, folyékonyan beszélni. Segítséget nyújthatnak azok a kiadványok, melyek egy adott témát több kérdésre lebontanak, és ezekre mintaválaszokat közölnek. Így láthatod azt is, mi mindent lehet egy adott témáról kérdezni és elmondani.

A felkészüléshez ajánlott témakörök alapján ellenőrizd, hol vannak hiányosságaid, amelyeket a sikeres nyelvvizsga érdekében pótolnod kell. A szakma ismerete bizonyos kulturális háttérismeretet is magában foglal.

A szavak kiejtése önálló tanuláskor problémát jelenthet. A helyes kiejtés elsajátításához fontos, a megfelelő hanganyag használata. Ha ez nem áll rendelkezésedre, használd a szavak szótárban látható fonetikus leírását, vagy kérj rendszeresen segítséget a tanárodtól.

Tanulmányozd át a KITEX Szóbeli értékelő skáláját (ebben a kiadványban illetve a www.kitex.hu honlapon is megtalálható). Ebből megtudhatod, mi mindenre kell figyelned, mikor megoldasz egy-egy szóbeli feladatot. Törekedj arra, hogy munkáid megfeleljenek legalább a 3-as sáv követelményeinek – ezek a B2-es szint, azaz a középfok minimum követelményei.

Alaposan tanulmányozz át egy mintafeladatsort is! Ebből pontosan megtudhatod, hogyan zajlik a vizsga, milyen jellegű instrukciók várhatóak, milyen feladatra mennyi idő jut, stb.

 

Tanácsok a vizsgafeladatok megoldásához
Minden feladat esetében nagyon fontos, hogy valóban azt mondd, amit a feladat kér, arra a kérdésre próbálj válaszolni, amit kérdeznek. Amennyiben eltereled a szót, és egész másról beszélsz, az pontveszteséggel jár.

A szakmai feladatokban mindig törekedj a szakszavak használatára! Ha egy dologra vagy fogalomra tudod a szaknyelvi és a köznyelvi kifejezést is, mindig a szakmai szót használd, hiszen a vizsga alatt a szakszókincsedet is értékelik a vizsgáztatók. Ha nem jut eszedbe egy adott szó, ne blokkolj le, hanem próbáld meg körülírni!

A feladatok ideje meghatározott, mindenki számára azonos idő jut. A vizsga során fontos, hogy minél többet mutass meg a rendelkezésedre álló idő alatt a nyelvtudásodból. A vizsgáztató reakcióiból nem fogod megtudni, hogy éppen milyen eredményességgel felelsz. Türelmes lesz, de a legtöbb, amit megtehet, az, hogy elismétli a kérdését, amennyiben első alkalommal nem értetted. Egyéb segítséget nem nyújthat.

1. feladat: Irányított beszélgetés
Ebben a feladatban kérdésekre kell válaszolni általános témakörökben. Igyekezz ezekre a kérdésekre hosszabban, több mondatban válaszolni, ahol lehet, válaszod megindokolni! Rövid, egy-két szavas vagy egymondatos válaszok esetén nem kaphatsz magas pontszámot. Ha nem érted a kérdést, kérésedre a vizsgáztató egyszer elismételheti azt, ennél többet azonban nem segíthet. Ha mégsem sikerül egy kérdésre választ adnod, vagy hosszasan kifejtened a válaszod, ne veszítsd el az önbizalmad, hiszen a nyelvvizsgán egy kérdés, még nem a világ! Több kérdés megválaszolásával bizonyíthatod a tudásodat.

2. feladat: Szituációs párbeszéd
Egy szituációt kell eljátszani a vizsgáztatóval a feladat során. Vizsgázóként a szakember szerepét kapod, a vizsgáztató pedig vagy egy ügyfél, vagy egy másik szakember lesz. Gondosan olvasd el a szituációt, akár többször is! Ehhez egy perc áll a rendelkezésére.

Ne csak arra figyelj, miről kell beszélned, hanem arra is, hogy pontosan mit kell tenned: tanácsot adni, javasolni, meggyőzni, rábeszélni, érdeklődni, stb. A szituáció eljátszása során haladj végig sorban a pontokon, lehetőleg mindegyiken. Ne lepődj meg, ha a vizsgáztató a szituációs párbeszéd befejezése előtt leállít. Ne próbáld meg egy vagy két pont nagyon alapos tárgyalásával kitölteni az időt, ha úgy érzed, nem mennek a pontok! Emellett ne is lépj tovább a következő pontra, amíg az előzőnek nem lett logikus, életszerű vége!

3. feladat: Leíró szövegalkotás
Egy általad húzott képről kell beszélned, az azzal kapcsolatos gondolataidat elmondanod. Itt fontos, hogy hosszasan, önállóan beszélj. A vizsgáztató akkor szólal meg, ha már nincsen magadtól több mondanivalód. A feladat során legfeljebb öt kérdést tehet fel. Törekedj arra, hogy az 5-6 percet töltsd ki úgy, hogy a vizsgáztatónak ne kelljen átvennie tőled szó, bizonyítsd be neki a tudásodat!

Figyelj a kép címére, így megtudod, mi a kép fókusza, azaz a feladat fő témája! Mindig a képről való beszéddel kezdd a feleleted! Mondd el, mit látsz a képen: hol, kik, milyen környezetben mit csinálnak. Ami nem egyértelmű vagy nem látszik, arról lehet találgatni. Beszélhetsz arról is, vajon mi történt a fénykép készítése előtt, és mi fog történni ezután.

Angol, német nyelvi íráskészség

Tanácsok a felkészüléshez
Válassz olyan tankönyvet, amely fejleszti az íráskészséget is, és amely mintákat ad a különböző üzleti levelek (pl.: ajánlattétel, információnyújtás, panasztétel, panaszkezelés, stb.) és az üzleti életben előforduló egyéb szövegek (pl. újságcikk, promóciós cikk, beszámoló, javaslat, reklámkiadvány, prospektus, stb.) megírásához!

Alaposan tanulmányozd át a tankönyvekben megadott mintaszövegeket; vizsgáld meg felépítésüket, elrendezésüket, jellemző kifejezéseiket, stílusukat!

Sajátíts el minden levél- és szövegtípushoz néhány tipikus kifejezést! Ezek sokszor bonyolultabb kifejezések, amelyeket egy nyelvtanuló nem használna magától, ezért pontosan kell őket megtanulni ismerve jelentésüket és használatukat is!

Nem helyes, ha először magyarul próbálsz megoldani egy feladatot, majd azt fordítod le. Próbálj rögtön az adott idegen nyelven gondolkodni, a már ismert nyelvi eszközöket, fordulatokat használva!

Kísérletezd ki, mi legjobb módszer számodra a fogalmazási feladatok megoldásához: Vázlatot írni? Piszkozatot írni? Előtte ötleteket gyűjteni? Szavakat, kifejezéseket gyűjteni? Ha igen, azokat hogyan lehet jól elrendezni? Mindezek mellett nagyon fontos tudnod, hogy mennyi időt vesz mindez igénybe.

Gyakorolj előre megadott hosszúságú szövegeket írni! Fogalmazási  feladatokban mindig számold meg, hány szót írtál, hogy lásd, te mennyit szoktál írni, és ehhez képest milyen hosszú egy 100, 150 vagy 200 szavas szöveg, amit a vizsgán kérünk. Fontos, hogy hozzászokj a Kitex vizsgán követelt szöveghosszúsághoz.

A kijavított írásbeli munkáidban mindig figyeld meg a típushibáidat! Ha felfedezel egy típushibát, érdemes néhány nyelvtani feladattal begyakorolni a használatát. Ezután rendszeresen ellenőrizni kell az írásaidban, hogy sikerült-e kiiktatnod a konzekvensen ugyanúgy elkövetett hibákat!

Tanulmányozd át a KITEX Írásbeli értékelő skáláját. Ebből megtudhatod, mi mindenre kell figyelned, mikor megoldasz egy-egy írásbeli feladatot.

A nyelvvizsga előtt oldj meg pár vizsgafeladatsort is oly módon, hogy az tükrözze a valódi vizsgahelyzetet (adott idő alatt, csak nyomtatott szótár segítségével, stb.)! Ha van rá lehetőséged, kérd meg a tanárod, hogy a KITEX Írásbeli értékelő skálája segítségével próbálja meg értékelni a dolgozatod.

 

Tanácsok a vizsgafeladatok megoldásához
Figyelmesen olvasd el a feladat utasításait, akár többször is! Nagyon fontos, hogy mindent pontosan megérts! Ha részben vagy teljesen félreérted a feladatot, akkor csak részben vagy esetleg egyáltalán nem lehet a dolgozatod értékelni.

A feladat pontokba szedve jelöli, miről kell írnod a szövegben. Fontos, hogy ezen irányító szempontok mindegyikét dolgozd ki! Azt, hogy pontosan milyen mennyiségű szöveg elegendő egy-egy irányító szempont kidolgozásához, nem lehet pontosan meghatározni, hisz ez függ a témától. A megfelelő kidolgozás minimális követelménye az, hogy saját gondolataidat hozzáadva, több sorban/mondatban írj az adott pontról.

Ne próbálj másról írni, mint amit a feladat kér, mert az ilyen szövegrészek nem értékelhetők!

A feladat elolvasása után célszerű ötleteket gyűjteni a megoldáshoz, majd vázlatot készíteni. Erre van hely a feladatlapon. Ide gyűjthetsz szavakat, kifejezéseket is. Írhatsz piszkozatot is, ha szükségét érzed, és biztos vagy benne, hogy belefér az idődbe. A végleges változatot külön megoldólapra kell írni, és csak az odaírt szöveget értékeljük!

Ne írj kevesebbet az előírt szószámnál, mert azzal is pontokat veszíthetsz! A levél esetében a szavak számába csak a levél törzse számít bele, a címek és a dátum nem. Ha hosszabb levelet írsz az előírt szószámnál, az nem baj. Általában jobb inkább az előírt szószám felső határát megcélozni (középfokon 200 szót). Így nagyobb a valószínűsége annak, hogy mindenről elegendő mennyiséget írsz, illetve hogy változatos nyelvtani szerkezeteket és bő szókincset használsz.

Mutasd meg a nyelvi felkészültséged, használj változatos nyelvtani és mondatszerkezeteket, szakszavakat, kötőszavakat, stb.!

A szövegek mindig tartalmazzanak megfelelő bevezetést és befejezést!

Törekedj a szöveg megfelelő tagolására. Gondolataidat logikusan rendezd bekezdésekbe: egy bekezdés egy gondolat kifejtését tartalmazza! Fontos, hogy a bekezdések száma ne legyen se túl sok, se túl kevés. Nem helyes az az elterjedőben lévő gyakorlat, mely szerint minden mondat új bekezdésbe kerül.

A bekezdések vizuálisan is jól különüljenek el egymástól. Ezt  úgy érhetjük el, hogy egy-egy sort kihagyunk a bekezdések között, illetve az angol nyelvben úgy is, hogy beljebb kezdjük őket.

Bár használhatsz nyomtatott szótárt, elsősorban meglévő szókincsedre támaszkodj! A szótárazás ugyanis sok időt vesz igénybe, ráadásul a szótár nem mindig a megfelelő szót adja meg, illetve több szót ad meg, amelyekből csak egyik megfelelő (utóbbi esetben az egynyelvű szótár jelentés-meghatározása segíthet a választásban).

Törekedj az olvasható írásra és az egyértelmű javításra!

Oszd be jól a rendelkezésedre álló időt! Egy-egy feladatra a középfokú vizsgán kb. 45 perc jut. Nem biztos, hogy ez elég arra, hogy egy teljes piszkozatot átmásolj. Hagyj időt a két szöveg átolvasására is!

1. feladat: Üzleti levél
Fontos, hogy a szöveg eleget tegyen a hivatalos levél formális követelményeinek. Ehhez tudnod kell, hova és hogyan kerüljenek a különböző nevek és címek, a dátum, mi a helyes megszólítás és elköszönés, stb. A szükséges neveket és címeket a feladat megadja, azokon változtatni nem kell.

Ügyelj a levél stílusára is! Üzleti levélben nem lehetnek beszélt nyelvi fordulatok, szleng kifejezések, az angol nyelvben összevont alakok sem, és a levélnek kellően udvariasnak kell lennie.

2. feladat: Leíró szövegalkotás
Ebben a feladatban nem levelet, hanem valamilyen az üzleti életben előforduló más típusú szöveget kell írnod (pl. újságcikket, promóciós cikket, beszámolót, javaslatot, reklámkiadványba vagy prospektusba illő szöveget, stb.).

A szövegtípusok egy részét a levélhez hasonlóan hivatalos stílusban kell megírni, de előfordulhat olyan szövegtípus is, ahol informálisabb stílus is elfogadható, pl. egy reklámkiadvány esetében. Lényeg, hogy mindig legyél következetes a választott stílus alkalmazásában!

Egyes szövegtípusokra (pl. a beszámolóra, javaslatra) jellemző lehet, hogy a szöveg címmel illetve a szöveg egyes részei alcímmel rendelkeznek. Ezek használatával a szöveg tagoltabb, áttekinthetőbb és könnyebben követhető lesz.
 


Levél és fogalmazás
Az írásbeli dolgozatok mindegyikét két tanár is értékeli. Ezt először külön-külön teszik, majd közösen adják a végleges pontszámokat. Az értékelés folyamán nem írnak bele a dolgozatba, így elkerülhető, hogy estelegesen befolyásolják a következő javító tanár munkáját.

Az értékeléshez egy táblázat formájában megjelenített értékelő skálát használunk. Minden dolgozatot 4 szempont szerint pontozunk, melyek a következők: megfelelőség, mennyiség; koherencia; nyelvhelyesség, szókincs. Ezek mindegyikére 0-5 pont adható. Tehát az elérhető pontszám feladatonként 4x5=20 pont. Az íráskészség vizsgarészben így összesen 2x20=40 pont (=100%) érhető el.

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK RÉSZLETES MAGYARÁZATA

Megfelelőség, mennyiség
Itt elsősorban az írásmű tartalmát és hosszát értékeljük. Megnézzük, hogy pontosan megértette-e a vizsgázó a feladatot, és kifejtette-e valamennyi (tehát középfokon mind a 4) irányító szempontot. Ha igen, akkor azt megfelelő tartalommal és hosszúságban, önálló gondolatokat is hozzáadva tette-e. Itt értékeljük a dolgozat stílusát is: pl. kellően udvarias, hivatalos, rábeszélő vagy éppen semleges, tárgyilagos hangvételű-e, stb. Ellenőrizzük továbbá azt, hogy betartotta-e a vizsgázó az adott szövegfajta szabályait: pl. levélben megfelelő helyre és helyesen írta-e a címeket, megszólítást, dátumot, stb.

Koherencia
Itt azt vizsgáljuk, mennyire jól felépített a dolgozat. Akkor kapható magas pontszám, ha abban jól követhető a gondolatmenet, és a mondatok között jól érezhető az összefüggés. Ehhez szükség van többféle kötőszóra és egyéb, a szöveget összetartó szó és kifejezés használatára, továbbá a névmások helyes alkalmazására. Fontos továbbá, hogy a szöveg legyen helyesen tagolt, tartalmazzon egyértelműen elkülönülő bekezdéseket, legyen bevezetése és befejezése is.

Nyelvhelyesség
Magas pontszám jár a hosszabb összetett mondatokért, a nyelvtani szerkezetek változatos használatáért, melyek között bonyolultabb, hosszabb szerkezetek is vannak. Fontos, hogy ezekben a mondatokban kevés hiba legyen, és ha mégis előfordul néhány, azok ne akadályozzák a szöveg megértését.

Szókincs
A szókincset az alapján értékeljük, mennyire helyes és mennyire változatos az a létrehozott szövegben. Tekintve, hogy a Kitex nyelvvizsga szakmai nyelvvizsga, törekedni kell az arra alkalmas helyeken a szakszavak használatára, továbbá a szóhasználat alkalmazkodjon a szöveg céljához és a stílusához (pl. egy hivatalos levélben ne legyenek köznyelvi kifejezések, stb.). Emellett használj rokon értelmű szavakat a zavaró szóismételések helyett!

Nyelvkalauz

Hasznos tippeket találhatsz a sikeres nyelvtanuláshoz és nyelvvizsgához az mno.hu/nyelvkalauz oldalon a KITEX Nyelvvizsgaközpont munkatársaitól.

Milyen témákkal találkozhatsz?

  • A piacképes nyelvvizsga igenis számít!
  • Külföldön vagy itthon tanuljunk ”könnyen, gyorsan” nyelveket?
  • A legtöbb nyelvvizsgán találkozunk levél-, fogalmazás- vagy e-mail-írás feladattal. A sikeres megoldás különleges technikát kíván.
  • Hasznos tippek a sikeres nyelvvizsgához
  • Szakmai nyelvvizsgák
  • Egyszerű vagy nehéz nyelvvizsgát válasszak?
A kitex.hu weboldal sütiket (cookie) használ. A honlap további böngészésével hozzájárul a használatukhoz. További információ!
Rendben